INFORMACJE O STUDIACH

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych prowadzonych na wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska i dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się na poniższych stronach www:

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII


 • BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE, AUDYTING ORAZ OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  W europejskiej polityce energetycznej wzrasta rola odnawialnych źródeł energii. Jest to wyraz dążenia do modelu gospodarki przyjaznej środowisku. Pojawia się więc potrzeba przygotowania kadry inżynierskiej specjalizującej się w zagadnieniach odnawialnych źródeł energii (OZE). Dotychczasowe kierunki kształcenia (m.in. energetyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska) prowadzone na uczelniach technicznych czy rolniczych nie przygotowują absolwenta do realizacji polityki UE w zakresie rozwoju sektora energetyki odnawialnej. I choć na wymienionych kierunkach realizowane są czasami przedmioty dotyczące odnawialnych źródeł energii, to poruszane tam zagadnienia traktowane są fragmentarycznie. Żaden z kierunków nie przewiduje kształcenia kompleksowego, w pełnym zakresie treści dotyczącej OZE. Z tego względu bardzo dynamicznie rozwijający się ostatnio rynek pracy związany z OZE, poszukuje bardzo dobrze i nowocześnie przygotowanej kadry do tworzenia tego ambitnego i nowoczesnego sektora.

  Więcej informnacji o studiach podyplomowych ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII znajdą Państwo na stronie:

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII


 • BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

  Początek roku 2009 przyniósł zmiany w prawie budowlanym. Jedną z istotniejszych było wprowadzenie OBOWIĄZKU udostępniania nabywcy/najemcy lokalu/budynku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu - certyfikatu energetycznego (U. z dn. 19 września 2007 o zmianie ustawy Prawo Budowlane - z późn. zm.) Większość budynków/lokali oddawanych do użytku i użytkowanych przed 2008 rokiem nie posiada żadnej dokumentacji energetycznej.

  Każdy dom, lokal czy inny budynek posiada swoją charakterystykę energetyczną. Jest to zestaw właściwości, który decyduje o tym, jak przebiega obieg ciepła w danym lokalu i jaka ilość energii "ucieka" na zewnątrz podczas ogrzewania. Charakterystyka energetyczna decyduje o tym, ile potrzeba energii do ogrzania budynku a to przekłada się to bezpośrednio na koszt eksploatacji danego zabudowania.

  W Polsce ilość energii zużywanej na ogrzewanie można zmniejszyć nawet kilkakrotnie. Np.: porównując jeden z podstawowych współczynników opisujących przegrody budowlane, czyli współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę U [W/m2K] - nowobudowane ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych powinny mieć najwyżej U = 0,3[W/m2K], zaś ściany z cegły pełnej mają U = 1,0-1,8 [W/m2K]. Różnica strat ciepła między tymi ścianami jest kilkukrotna. Współczynnik U ściany z cegły można znacznie poprawić poprzez jej ocieplenie.

  Powszechny obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku sprawi, że większość społeczeństwa będzie miało świadomość klasyfikacji energetycznej budynku, w którym mieszka oraz możliwości jej poprawy. Ponadto poprawa efektywności energetycznej w polskim sektorze budownictwa nabiera coraz większego znaczenia w kontekście zmniejszającej się rezerwy zasobów surowców, wzrostu cen energii oraz nowych regulacji prawnych w dziedzinie energetyki, wymagają zastosowania nowoczesnych, energooszczędnych technologii zarówno przy wznoszeniu nowych obiektów, jak i modernizacji już istniejących.

  Więcej informnacji o studiach podyplomowych BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE, AUDYTING ORAZ OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW znajdą Państwo na stronie:

 • BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE, AUDYTING ORAZ OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW
 • O KOORDYNATORZE STUDIÓW

  dr hab inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie fizyka budowli na Politechnice Białostockiej (2012r.). Uczestniczył w szkoleniach: "Audyt energetyczny"- Fundacja Poszanowania Energii w Warszawie 10/2005 do 04/2006), Polski Instytut Budownictwa Pasywnego w Gdańsku 19.01.2008 r. "Termowizja w diagnostyce budowlanej-Dolnośląska Agencja Energii Środowiska we Wrocławia 26.09.2009 r. oraz ukończył studia podyplomowe "Audyt energetyczny i Certyfikacja"- Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu. Od X.2008r. do dziś pracuje jako zastępcą kierownika lub kierownik studiów podyplomowych z obowiązkami w zakresie:

  nadzór nad prawidłową realizacją Studiów w zakresie merytorycznym oraz zgodności z przyjętym harmonogramem, kosztorysem i planem działań, organizacja i podział zadań oraz ustalenie zakresu współpracy pomiędzy osobami lub jednostkami realizującymi Studia; potwierdzanie i rozliczanie z Kwesturą wszelkich wydatków ujętych w harmonogramie Studiów; informowanie kierownika jednostki organizacyjnej, przez którą realizowane są Studia, o stanie prac dotyczących realizacji Studiów; przygotowanie planu zajęć oraz rekrutacja. Od 2008r. zajmował się także nadzorem, organizacją i przeprowadzeniem szkoleń z Certyfikacji energetycznej dla ZGKiM, Regionalnego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Zielonej Górze, Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.

  KADRA MERYTORYCZNA

  Kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani wykładowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego i kilku innych polskich uczelni, Fundacji Poszanowania Energii oraz eksperci z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska i specjaliści z wiodących zakładów przemysłowych.  MENU


  ODWIEDZINY: