INFORMACJE O PROJEKCIE

1 Numer i nazwa Priorytetu II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.
2 Numer i nazwa Działania Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
3 Numer i nazwa Poddziałania Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
5 Numer konkursu POKL/2.1.1/2010/S
6 Tytuł projektu Studia podyplomowe: Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków, kierunek ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
7 Okres realizacji projektu Od 01.01.2011 do 31.07.2013
8 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Cała Polska

BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

1 Nazwa projektodawcy Uniwersytet Zielonogórski
2 Status prawny: uczelnia wyższa
3 NIP: (PL) 9730713421
4 REGON: 977924147
5 Adres siedziby: Ulica: Licealna
Nr domu: 9
Miejscowość: Zielona Góra
Kod pocztowy: 65-417
Telefon: (68) 328 22 02
Fax: (68) 327 0735
6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
7 Osoba do kontaktów
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
Numer faksu
dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
664 783 201
inzynier6@yahoo.com
(68)328 47 23

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

CEL PROJEKTU

W europejskiej polityce energetycznej wzrasta rola odnawialnych źródeł energii. Jest to wyraz dążenia do modelu gospodarki przyjaznej środowisku. Zagrożenia klimatyczne wynikające z rosnących w skali światowej emisji dwutlenku węgla, przekonały Komisję Europejską do opracowania projektu dyrektywy tzw. "3×20", która zakłada do roku 2020 następujące cele:

- zmniejszenie emisji CO2 o 20%; zwiększenie efektywności o 20%; zwiększenie udziału w całkowitym rynku energetycznym energii produkowanej ze źródeł odnawialnych o 20% oraz wymuszą od roku 2018 konieczność projektowania wszystkich nowych budynków z co najmniej jednym źródłem odnawialnym, tzw. "budynki zero energetyczne".

Pojawia się więc potrzeba przygotowania kadry inżynierskiej specjalizującej się w zagadnieniach odnawialnych źródeł energii (OZE). Dotychczasowe kierunki kształcenia (m.in. energetyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska) prowadzone na uczelniach technicznych czy rolniczych nie przygotowują absolwenta do realizacji polityki UE w zakresie rozwoju sektora energetyki odnawialnej. Choć na wymienionych kierunkach realizowane są czasami przedmioty dotyczące odnawialnych źródeł energii, to poruszane tam zagadnienia traktowane są fragmentarycznie. Żaden z kierunków nie przewiduje kształcenia kompleksowego, w pełnym zakresie treści dotyczącej OZE, od oceny potencjału poprzez wyprodukowanie, bądź pozyskanie nośnika energii oraz jego przygotowanie do bezpośredniego wykorzystania, aż po problemy eksploatacji maszyn i urządzeń. Z tego względu bardzo dynamicznie rozwijający się ostatnio rynek pracy związany z OZE i URE, poszukuje bardzo dobrze i nowocześnie przygotowanej kadry do tworzenia tego ambitnego i nowoczesnego sektora. Zakłada się bowiem, że do roku 2020 w Polsce potrzeba będzie ok. 70.000 osób zatrudnionych w sektorze odnawialnych źródeł energii, a więc rodzi się pilna potrzeba wykształcenia i przygotowania nowoczesnej kadry projektantów na odnawialnych źródłach energii (OZE).

CEL GŁÓWNY

Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii - stosowanymi rozwiązaniami energetycznymi w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, małej energetyki wodnej a także wykorzystania biomasy oraz przedstawieniem roli odnawialnych źródeł energii w gospodarce światowej a następnie Polski, a także uwarunkowań prawnych dotyczących wprowadzenia tych źródeł oraz skutków ekologicznych. Słuchacie studiów podyplomowych "Odnawialne źródła energii" są merytorycznie przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Posiadają wiedzę o technologiach i zarządzaniu w zakresie odnawialnych źródeł energii w celu pokrycia zapotrzebowania na energię na poziomie gospodarstwa domowego jak i społeczności lokalnej (gminy) (przygotowanie fachowców w zakresie OZE).

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. nabycie nowych kwalifikacji zawodowych uczestniczek i uczestników studiów podyplomowych w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE)
  2. poszerzenie wszechstronnej wiedzy i kompetencji z zakresu budownictwa energooszczędnego pracowników przedsiębiorstw - uczestniczek i uczestników studiów podyplomowych.
  3. wzrost świadomości w zakresie korzyści płynących z podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczek i uczestników studiów podyplomowych.

Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania trwałości projektu zgodnie z art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

ADRESACI PROJEKTU

Studia przeznaczone są w szczególności dla pracowników przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i montażem urządzeń energetyki odnawialnej (w szczególności firm innowacyjnych), pracowników sektora energetycznego, developerów.

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Kończąc studia podyplomowe absolwent będzie posiadał kompetencje do pracy w firmach zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem systemów OZE/URE, w biurach projektowych, zakładach energetycznych, koncernach energetycznych, na stanowiskach specjalistów ds. energetycznych, w sektorach budowlanym czy doradczym.

KRYTERIA REKRUTACJI

  1. Posiadanie wykształcenia wyższego (magisterskie lub inżynierskie) technicznego
  2. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  4. Złożenie w wymaganym czasie kompletu dokumentów


ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

KOORDYNATOR PROJEKTU (KP)(kierownik studiów podyplomowych

REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Planuje się realizację 1 edycji studiów podyplomowych - Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków, kierunek ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGIIMENU