INFORMACJE O PROJEKCIE

1 Numer i nazwa Priorytetu II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.
2 Numer i nazwa Działania Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
3 Numer i nazwa Poddziałania Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
5 Numer konkursu POKL/2.1.1/2010/S
6 Tytuł projektu Studia podyplomowe: BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE, AUDYTING ORAZ OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW
7 Okres realizacji projektu Od 01.01.2011 Do 31.12.2012
8 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Cała Polska

BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

1 Nazwa projektodawcy Uniwersytet Zielonogórski
2 Status prawny: uczelnia wyższa
3 NIP: (PL) 9730713421
4 REGON: 977924147
5 Adres siedziby: Ulica: Licealna
Nr domu: 9
Miejscowość: Zielona Góra
Kod pocztowy: 65-417
Telefon: (68) 328 22 02
Fax: (68) 327 0735
6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
7 Osoba do kontaktów
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
Numer faksu
dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
664 783 201
inzynier6@yahoo.com
(68)328 47 23

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Cel projektu

Początek roku 2009 przyniósł zmiany w prawie budowlanym. Jedną z istotniejszych było wprowadzenie OBOWIĄZKU udostępniania nabywcy/najemcy lokalu/budynku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu - certyfikatu energetycznego (U. z dn. 19 września 2007 o zmianie ustawy Prawo Budowlane - z późn. zm.) Większość budynków/lokali oddawanych do użytku i użytkowanych przed 2008 rokiem nie posiada żadnej dokumentacji energetycznej.

Każdy dom, lokal czy inny budynek posiada swoją charakterystykę energetyczną. Jest to zestaw właściwości, który decyduje o tym, jak przebiega obieg ciepła w danym lokalu i jaka ilość energii "ucieka" na zewnątrz podczas ogrzewania. Charakterystyka energetyczna decyduje o tym, ile potrzeba energii do ogrzania budynku a to przekłada się to bezpośrednio na koszt eksploatacji danego zabudowania.

W Polsce ilość energii zużywanej na ogrzewanie można zmniejszyć nawet kilkakrotnie. Np.: porównując jeden z podstawowych współczynników opisujących przegrody budowlane, czyli współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę U [W/m2K] - nowobudowane ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych powinny mieć najwyżej U = 0,3[W/m2K], zaś ściany z cegły pełnej mają U = 1,0-1,8 [W/m2K]. Różnica strat ciepła między tymi ścianami jest kilkukrotna. Współczynnik U ściany z cegły można znacznie poprawić poprzez jej ocieplenie.

Powszechny obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku sprawi, że większość społeczeństwa będzie miało świadomość klasyfikacji energetycznej budynku, w którym mieszka oraz możliwości jej poprawy. Ponadto poprawa efektywności energetycznej w polskim sektorze budownictwa nabiera coraz większego znaczenia w kontekście zmniejszającej się rezerwy zasobów surowców, wzrostu cen energii oraz nowych regulacji prawnych w dziedzinie energetyki, wymagają zastosowania nowoczesnych, energooszczędnych technologii zarówno przy wznoszeniu nowych obiektów, jak i modernizacji już istniejących.

Studia podyplomowe

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE, AUDYTING ORAZ OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW stanowi rozszerzenie zakresu działalności dydaktycznej prowadzonej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska (zakres tematyczny został zatwierdzony przez MNiSzW w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury). Racjonalne działanie w tym zakresie wymaga aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa, fizyki budowli i ogrzewnictwa, elementów ekonomii, a także znajomości europejskich i polskich aktów prawnych w tej dziedzinie. W związku z powyższym istnieje potrzeba odpowiedniego przygotowania kadry mogącej sprostać nowym wymaganiom (egzamin państwowy) i mogącej w pełni odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku.

Niniejszy projekt będzie realizowany w okresie 01.08.2010 do 31 07.2012 i skierowany jest do pracownic i pracowników przedsiębiorstw NIE delegowanych przez pracodawcę.

CEL GŁÓWNY

podniesienie kwalifikacji zawodowych i poszerzenie wiedzy 120 pracownic i pracowników (54K-45% i 66M-55%) przedsiębiorstw - przede wszystkim architektów, inżynierów budownictwa, projektantów-pracujących w wykonawstwie budowlanym na temat problemów związanych z oszczędzaniem energii w budynkach na etapie ich projektowania, eksploatacji, a także termomodernizacji budynków istniejących i wykonywania audytów energetycznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. nabycie nowych kwalifikacji zawodowych uczestniczek i uczestników studiów podyplomowych umożliwiających wykonywanie audytów energetycznych, zgodnie z Ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, Dz. U. nr 152, poz. 1121 z dnia 18.12.1998r. wraz z późniejszymi zmianami,
  2. uzyskanie uprawnień do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC oraz Ustawą o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Dz.U. n tj. r 191, poz. 1373 z dnia 19 września 2007r. przez uczestniczki i uczestników studiów podypl.
  3. poszerzenie wszechstronnej wiedzy i kompetencji z zakresu budownictwa energooszczędnego pracowników przedsiębiorstw - uczestniczek i uczestników studiów podyplomowych.
  4. wzrost świadomości w zakresie korzyści płynących z podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczek i uczestników studiów podyplomowych.

Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania trwałości projektu zgodnie z art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

Niniejszy projekt będzie realizowany w okresie 01.08.2010 do 31.07.2012 i skierowany jest do 120 osób, pracownic i pracowników przedsiębiorstw NIE delegowanych przez pracodawcę z terenu całego kraju. Zaproponowana liczba wynika z naszych mozliwości organizacyjnych, kadrowych i technicznych. Ze względu na tematykę studiów, zaleca się aby uczestniczki i uczestnicy posiadali ukończone inżynierskie lub magisterskie studia wyższe na kierunkach: budownictwo, inżynieria sanitarna, inżynieria środowiska, energetyka cieplna, architektura lub na kierunkach pokrewnych.Jest to zalecenie, natomiast warunkiem koniecznym jest posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub inżynierskiego.

Kryteria rekrutacji

  1. Posiadanie wykształcenia wyższego (magisterskie lub inżynierskie)na kierunkach: budownictwo, inżynieria sanitarna, inżynieria środowiska, energetyka cieplna, architektura lub na kierunkach pokrewnych
  2. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie z sektora MSP
  3. Dla 20% uczestników wiek powyżej 45 roku życia
  4. Posiadanie wykształcenia wyższego (magisterskie lub inżynierskie)
  5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  6. Złożenie w wymaganym czasie kompletu dokumentów


Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)

Status uczestnika Liczba osób
Zatrudnieni 120
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 40
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach 30
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach 25
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 25
Ogółem 120

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

KOORDYNATOR PROJEKTU (KP)(kierownik studiów podyplomowych

REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Planuje się realizację 3 edycji studiów podyplomowych - Budownictwo energooszczędne, audyting oraz ocena energetyczna budynków:

I Edycja - I semestr od 15 lutego do 30 czerwca 2011
             - II semestr od 1 września 2011 do 15 lutego 2012

II i III Edycja - I semestr od 15 lutego do 30 czerwca 2012
                    - II semestr od 1 września do 15 grudnia 2012

Każda edycja to 40 uczestników

W każdej edycji przewidziane są zajęcia teoretyczne (dla całej grupy) i ćwiczenia (podział na 3 podgrupy)

Liczba godzin na 1 uczestnika - 278
Łączna liczba godzin na edycję - 443


ZAKRES TEMATYCZNY

Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków Ilość godzin
1 Podstawy budownictwa 6
2 Podstawy prawne budownictwa energooszczędnego 7
3 Ochrona cieplna budynków 100
4 Ogrzewanie, wentylacja i zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową 42
5 Oświetlenie 11
6 Akustyka 10
7 Audyt energetyczny 25
8 Świadectwa energetyczne 25
9 Projektowanie budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej 31
10 Seminarium 21

Każdą edycję kończy egzamin-obrona pracy dyplomowej a pozytywny wynik upoważnia do wydania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych. Dyplom kwalifikuje do uzyskania wpisu na liście Ministra Infrastruktury i wykonywania zawodu audytora energetycznego w zakresie sporządzania audytów energetycznych, m.in. dla potrzeb ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Uczestnicy studiów otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci:

O KOORDYNATORZE PROJEKTU

dr hab inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie fizyka budowli na Politechnice Białostockiej (2012r.). Uczestniczył w szkoleniach: "Audyt energetyczny"- Fundacja Poszanowania Energii w Warszawie 10/2005 do 04/2006), Polski Instytut Budownictwa Pasywnego w Gdańsku 19.01.2008 r. "Termowizja w diagnostyce budowlanej-Dolnośląska Agencja Energii Środowiska we Wrocławia 26.09.2009 r. oraz ukończył studia podyplomowe "Audyt energetyczny i Certyfikacja"- Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu. Od X.2008r. do dziś pracuje jako zastępcą kierownika lub kierownik studiów podyplomowych z obowiązkami w zakresie:

nadzór nad prawidłową realizacją Studiów w zakresie merytorycznym oraz zgodności z przyjętym harmonogramem, kosztorysem i planem działań, organizacja i podział zadań oraz ustalenie zakresu współpracy pomiędzy osobami lub jednostkami realizującymi Studia; potwierdzanie i rozliczanie z Kwesturą wszelkich wydatków ujętych w harmonogramie Studiów; informowanie kierownika jednostki organizacyjnej, przez którą realizowane są Studia, o stanie prac dotyczących realizacji Studiów; przygotowanie planu zajęć oraz rekrutacja. Od 2008r. zajmował się także nadzorem, organizacją i przeprowadzeniem szkoleń z Certyfikacji energetycznej dla ZGKiM, Regionalnego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Zielonej Górze, Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.

KADRA MERYTORYCZNA

Kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani wykładowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Fundacji Poszanowania Energii oraz eksperci z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska.MENU

NOWOŚCI


ODWIEDZINY: